RYBKY

pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov

max. počet detí v triede: 8

Rybky pomocou hier, pesničiek alebo riekaniek hravo zvládajú každodenné činnosti. Cieľom je osvojenie si základných poznatkov z oblasti osobnej hygieny, stravovania a zdokonaľovanie hrubej a jemnej motoriky. Deti sa učia vnímať okolitý svet pomocou všetkých svojich zmyslov, zažívajú prvé veľké úspechy vo všetkých oblastiach života a objavujú radosť z tvorenia. Učia sa správne rozprávať a pomenúvať veci, ich vlastnosti a bežné činnosti.

ŽABKY

pre deti od 3 do 5 rokov

max. počet detí v triede: 10

Žabky už dokážu preskočiť každú prekážku. Cieľom je upevniť všetky vedomosti, ktoré nadobudli ako Rybky. Edukácia je zameraná na rozvoj celkového vnímania, pohybových zručností, hrubej a jemnej motoriky a vyjadrovacích schopností. Pomocou hier sa Žabky učia nielen dodržiavať pravidlá slušného správania, ale aj riešiť konflikty medzi sebou, čím si pozitívnym spôsobom posilňujú vlastné sebavedomie.

KORYTNAČKY

pre deti od 5 do 7 rokov

max. počet detí v triede: 10

Korytnačky – deti v predškolskom veku – sú staršie a múdrejšie a už vedia skoro všetko o svete. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom a zároveň s edukáciou “DUNAJÁČIK” je cieľom naše deti pripraviť na úspešný a čo najjednoduchší prestup na základnú školu. Okrem precvičovania predškolských zručností však deti majú stále dostatok času na hru, zábavu a sebarealizáciu.