OTVÁRACIA DOBA

Naše rodinné centrum je otvorené každý pracovný deň od 7:00 do 17:00 počas celého roka. Výnimkou sú víkendy, štátne sviatky a dni pracovného pokoja. O plánovanom prerušení prevádzky v iné ako vyššie uvedené dni (napr. z dôvodu údržby, sanitárneho dňa či rozvoja zamestnancov) budú rodičia vopred informovaní v dostatočnom predstihu.


DENNÝ REŽIM

07:00 – 08:00   otvorenie centra, schádzanie sa detí v zbernej triede, hry a činnosti podľa vlastných predstáv detí priamo či nepriamo usmernených

 

07:00 – 07:30   osobná hygiena, raňajky (pre deti s príchodom do 7:20)

08:00 – 09:30  edukačné aktivity (individuálne, skupinové) už v rámci svojich tried, pohybové a relaxačné cvičenia

09:30 – 10:00   osobná hygiena, desiata

10:00 – 11:30   pobyt vonku na našom ihrisku alebo spojený s vychádzkou do blízkeho okolia

11:30 – 12:15   osobná hygiena, obed

12:15 – 12:30   osobná hygiena (umývanie zúbkov), príprava na odpočinok

12:45 – 15:00   odpočinok (jeho dĺžka závisí od individuálnych potrieb dieťaťa, minimálne však 30 minút). Rybky a Žabky zvyčajne trávia tento čas v spálničke a Korytnačky pri relaxácii v triede.

15:00 – 15:30   osobná hygiena, olovrant

15:30 – 16:50   hry a aktivity detí v zbernej triede alebo pobyt vonku až do postupného odchodu detí domov

16:50 – 17:00   zatváranie centra, čas vyhradený na činnosti potrebné na ukončenie dňa v našom centre

Denný režim môže byť pozmenený podľa aktuálneho počasia alebo s prihliadnutím na aktivity vykonávané mimo areál rodinného centra.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali dochádzanie detí do rodinného centra DUNAJÁČIK do 8:00 hod. O 8:10 hod. sa hlási počet stravujúcich sa detí do jedálne nášho zariadenia a začínajú sa v jednotlivých skupinách edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia.

Pre väčšiu bezpečnosť detí sa hlavná brána zamyká o 8:15  hod. a otvára znova o 15:15 hod.


EDUKÁCIA – DUNAJÁČIK

Cieľom rodinného centra DUNAJÁČIK je ponúknuť deťom a ich rodičom vždy niečo viac…

V našom rodinnom centre používame vzdelávací program „DUNAJÁČIK“, ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie (ŠVP), čo znamená, že vzdelávanie u nás akceptuje všetky požiadavky štátu na predškolské vzdelávanie. Zároveň sme ho rozšírili o vlastné know-how a prispôsobili individuálnym potrebám našich detí.

Organizovanie vzdelávacích a výchovných podujatí, edukačných výletov, workshopov pre celú rodinu, vytváranie bezpečného priestoru na získanie teoretických a praktických vedomostí, sociálnych a emocionálnych zážitkov, podporovanie umeleckej a športovej činnosti, úcta k tradíciám a zvykom… všetky tieto aktivity sú však len nástrojmi v našej jasnej snahe podporiť každé dieťa na jeho ceste k vzdelanosti a samostatnosti.


STRAVOVANIE

Deťom je počas dňa zabezpečená plnohodnotná strava z čerstvých a kvalitných surovín, pripravená priamo v centre. Na raňajky, desiatu a olovrant sa podáva čerstvé pečivo alebo chlieb, chutné výživné nátierky a mliečne výrobky. K nesladeným hlavným jedlám podávame čerstvú zeleninu, ovocie a šaláty podľa sezóny. Pitný režim je zabezpečený v každej triede pomocou čerstvej pitnej vody, doplnený ovocnými džúsmi, ovocnými a bylinkovými čajmi a je prístupný deťom počas celého dňa.