Zásady ochrany osobních údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ohľadom na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej iba „predmetný zákon č. 18/2018“)

pre:

DUNAJÁČIK, občianske združenie

Agátová 557/18, 929 01 Veľké Dvorníky

IČO: 52322475, DIČ: 2120998715

Predsedníčkou združenia je: Kateřina Mervartová

(ďalej iba „prevádzkovateľ)

ktoré prevádzkuje: Rodinné centrum DUNAJÁČIK,

Kračanská cesta 12, 929 01 Dunajská Streda

(ďalej iba „DUNAJÁČIK“)

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon.

Nie je tomu inak ani v prípade centra DUNAJÁČIK, ktoré pri svojej činnosti nevyhnutne musí spracúvať osobné údaje, ktoré sú potrebné pre plynulý chod nášho zariadenia a k tomu je potrebný súhlas dotknutej osoby, resp. jeho zákonného zástupcu.

Prevádzkovateľ preto informuje zákonného zástupcu dieťaťa, že v záujme nerušeného a plynulého chodu nášho zariadenia, ako aj v záujme ochrany zdravia dieťaťa, spracúvame nasledovné osobné údaje:

 1. a) o deťoch v rozsahu
 2. meno a priezvisko,
 3. dátum a miesto narodenia
 4. bydlisko
 5. rodné číslo
 6. štátna príslušnosť
 7. národnosť
 8. fyzického a duševného zdravia
 9. b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa zamestnávateľa , trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie). 2

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti pristúpil prevádzkovateľ nielen k vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov (ďalej iba „dokumentácia GDPR“), ale taktiež aj s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov prijal prevádzkovateľ vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25. 5. 2018:

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov :

 1. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel;
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 3. c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 4. d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby;
 5. e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odsekov c) a e) musí byť ustanovený zákonom, osobitným predpisom alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona, možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvania osobných údajov alebo rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného pri tom musí zohľadniť:

– akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov;

– okolnosti, za ktorých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; 3

– povaha osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 predmetného zákona č. 18/2018 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 predmetného zákona č. 18/2018;

– možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

– existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov :

-ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracovaním svojich osobných údajov;

– ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme;

– dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila;

-pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až 30 predmetného zákona č. 18/2018 upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. V zmysle § 21 predmetného zákona č. 18/2018 má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o :

– účele spracúvania osobných údajov,

– kategórii spracúvaných osobných údajov,

-identifikácii príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

– dobe uchovávania osobných údajov; sk to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

– práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 predmetného zákona č. 18/2018,

– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania podľa § 48 ods. 1 a ods. 4 predmetného zákona č. 18/2018; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu. 4

 

Dotknutá osoba má právo, byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48, ods. 2 až 4 predmetného zákona č. 18/2018, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré o nej spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom vynaložených na poskytnutie údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami, týkajúcimi sa jej osobných údajov.

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa je od 1. 7. 2019 :

Kateřina Mervartová, predsedníčka občianskeho združenia

Kontakt: +421 908 786 003,+421908 974 684

Email: info@dunajacik.sk

Adresa: totožná s adresou rodinného centra